Praktische info

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

PRAKTISCHE INFO

E-mail


Wij kunnen e-mails niet onmiddellijk beantwoorden.

U kan langs deze weg geen afspraken maken of medische vragen stellen.Bereikbaarheid


Onze praktijk bevindt zich in het centrum van Heide-Kalmthout, in de Heidestatiestraat nr. 8. Voor de deur is fietsparkeergelegenheid aanwezig. Achter de praktijk zijn 2 parkeerplaatsen voorzien. Wij behouden deze graag voor onze patiënten die moeilijk te been zijn, voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen.


Wanneer u op straat parkeert, vergeet dan uw parkeerschijf niet!

Globaal medisch dossier


Het beheer van al uw medische gegevens door een arts draagt bij aan een betere zorgkwaliteit. Sluit daarom een globaal medisch dossier (GMD) af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.


Een GMD afsluiten is kosteloos. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.


Derdebetalersregeling


Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen, éénoudergezinnen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wil deze praktijk laagdrempelig zijn. Daarom zijn we steeds bereid de derdebetalersregeling toe te passen. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Nuttige links


Sumehr


Uw huisarts houdt van u een uitgebreid medisch dossier bij. Hiervan kan uw arts een digitale samenvatting maken van de belangrijkste informatie:

  • Uw basisgegevens: naam, geboortedatum, …
  • De contactgegevens van een contactpersoon in noodgevallen
  • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, enz.)
  • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis, actuele problemen, medicatie en vaccinaties


Dat heet een “Sumehr” (Summarized Electronic Health Record). Uw arts kan die samenvatting delen via Vitalink met andere artsen. Zelf kan u dat medische dossier raadplegen via My Health Viewer.


Alleen artsen kunnen deze Sumehr maken en met elkaar delen. Andere zorgverleners kunnen ze niet lezen. Gaat u naar een andere arts dan uw huisarts of andere vaste arts, dan krijgt die via de samenvatting meteen een goed beeld van uw gezondheidstoestand. Ook in noodsituaties kan dat belangrijk zijn.


Voorwaarde is wel: u moet toestemming geven om uw patiëntgegevens te delen.

Raadpleeg uw medisch dossier

log-in via eID of itsme en consulteer oa uw labo-resultaten, medische verslagen, vaccinaties, medicatieschema enz.

Wachtdiensten

Huisartsenwachtpost Brasschaat

Apotheek van wacht


Tandarts van wacht
Betrouwbare gezondheidsinformatie


Preventief gezondheidsadvies 

indien u een gezondheidscheck-up wenst kan u deze vragenlijst thuis invullen en nadien met de code die u op het einde krijgt de resultaten komen bespreken tijdens een consultatie

Algemene privacyverklaring


Huisartsenpraktijk Huis Van Heide hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Huisartsenpraktijk Huis Van Heide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

03/666.71.54

Heidestatiestraat 8, 2920 Kalmthout

Hallo@huisvanheide.be