Praktijkinfo

Nieuwe patiënten


​Om de zorg en continuïteit voor onze patiënten te kunnen blijven garanderen, zijn wij helaas tijdelijk genoodzaakt om een patiëntenstop in te voeren. Wij kunnen dus geen dossiers van collega's meer overnemen. U kan zich aanmelden voor een wachtlijst (naam, telefoonnumer, e-mailadres), al kunnen we hierover geen garanties bieden.


Afspraken


Wij werken enkel op afspraak. Die kan u online zelf maken of telefonisch. Indien er online geen afspraak meer vrij is, en u wenst een arts te horen of te zien, neem dan telefonisch contact op.


Wij vragen u 1 afspraak per persoon te maken (2 personen = 2 afspraken) en ons op de hoogte te brengen als u verhinderd bent, dan kan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.


Breng steeds uw eID, kids-ID of ISI+-kaart mee naar de raadpleging en laat deze inlezen bij de secretaresse indien zij aanwezig is. Betalingen gebeuren bij voorkeur via Bancontact.

Telefonisch contact


Onze praktijjkassistente is elke voormiddag aanwezig van 8u tot 12u. U kan haar telefonisch contacteren op het nummer 03/666.71.54 voor het maken van een afspraak, aanvragen van een huisbezoek of andere administratieve vragen.

Tussen 12u en 19u blijven onze artsen bereikbaar. Na 19u neemt de huisarts van wacht de permanentie waar.


Voor uitgebreidere adviezen, volledige bespreking van uw uitslag, voorschriften, attesten enz. vragen we vriendelijk om op raadpleging te komen.


Spoedgevallen


Als groepspraktijk proberen we ervoor te zorgen dat onze patiënten bij een dringend probleem de dag zelf geholpen kunnen worden. Als u ons even telefonisch verwittigt, kunnen we spoedgevallen tussendoor opvangen. Bij levensbedreigende situaties dient u steeds het noodnummer 112 te contacteren.

Artsenkeuze


U hebt vrije keuze van arts. Voor de opvolging van chronische ziekten en het bespreken van resultaten, komt u best zoveel mogelijk bij dezelfde arts. Met een acute hulpvraag kan het zijn dat u bij een andere arts sneller terecht kan. De artsen hebben toegang tot alle dossiers.


Gelieve voor meer uitgebreide klachten/vragen, opvolging chronische klachten/medicatie, psychosociaal gesprek, plaatsen spiraal, preoperatieve onderzoeken, onderzoek levensverzekering... een standaard consult in te plannen.

Een kort consult kan u inplannen indien u 1 duidelijke klacht/vraag hebt bv. acute ziekte, bewegingsstelsel (bv. rug/gewrichtsklacht) of indien u een afspraak wenst voor 1 van de volgende zaken: uitstrijkje, ECG, wrat bevriezen, vaccinatie, bloedonderzoek, attest, voorschrift kinesitherapie/logopedie.


Voorschriften en attesten


Voorschriften, attesten, verwijzingen enz. worden enkel tijdens de consultatie afgeleverd. U dient hiervoor zelf op raadpleging te komen. Wij geven u voldoende voorschriften mee, zijn deze op dan betekent dit dat wij u graag terug op controle willen zien. Zo kunnen we samen bekijken of uw behandeling nog steeds op punt staat.

Huisbezoeken


Wij waarderen uw inzet om naar de praktijk te komen. Hier zijn we het beste uitgerust om u te onderzoeken en behandelen. Doordat alle consultaties op afspraak zijn, wordt het wachten tot een minimum beperkt.

Indien u onmogelijk naar de praktijk kan komen (owv medische redenen), kan u een huisbezoek aanvragen door ons telefonisch (liefst in de voormiddag) te contacteren.


Gelieve er rekening mee te houden dat wij enkel huisbezoeken afleggen binnen een beperkte geografische regio (zie afbeelding hiernaast, klik erop om te vergroten).


Vertegenwoordigers


Wij kiezen ervoor om geen vertegenwoordigers te ontvangen, tenzij onafhankelijke artsenbezoekers.

PRAKTISCHE INFO

E-mail


Wij kunnen e-mails niet onmiddellijk beantwoorden. U kan langs deze weg geen afspraken maken of medische vragen stellen. Ons e-mailadres is hallo@huisvanheide.be


Bereikbaarheid


Onze praktijk bevindt zich in het centrum van Heide-Kalmthout, in de Heidestatiestraat nummer 8. Voor de deur is fietsparkeergelegenheid aanwezig en bevindt er zich een mindervalide parkeerplaats.


Wanneer u op straat parkeert, vergeet dan uw parkeerschijf niet!

Globaal medisch dossier


Het beheer van al uw medische gegevens door een arts draagt bij aan een betere zorgkwaliteit. Sluit daarom een globaal medisch dossier (GMD) af bij uw huisarts. Patiënten met een GMD krijgen vermindering van het remgeld op de consultatie, volledige terugbetaling van het supplement voor de avondraadpleging en verhoogde terugbetaling bij verwijzing door uw huisarts naar bepaalde specialisten.


Een GMD afsluiten is kosteloos. U hebt recht van inzage in uw dossier en u kan op elk moment vragen om het door te geven aan een andere huisarts.


Derdebetalersregeling


Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen, éénoudergezinnen of werklozen betalen minder remgeld. Voor deze mensen en voor mensen die het financieel moeilijk hebben, wil deze praktijk laagdrempelig zijn. Daarom zijn we steeds bereid de derdebetalersregeling toe te passen. Dat houdt in dat de patiënt enkel het remgeld betaalt.

Sumehr


Uw huisarts houdt van u een uitgebreid medisch dossier bij. Hiervan kan uw arts een digitale samenvatting maken van de belangrijkste informatie:

  • Uw basisgegevens: naam, geboortedatum, …
  • De contactgegevens van een contactpersoon in noodgevallen
  • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, enz.)
  • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis, actuele problemen, medicatie en vaccinaties


Dat heet een “Sumehr” (Summarized Electronic Health Record). Uw arts kan die samenvatting delen via Vitalink met andere artsen. Zelf kan u dat medische dossier raadplegen via My Health Viewer.


Alleen artsen kunnen deze Sumehr maken en met elkaar delen. Andere zorgverleners kunnen ze niet lezen. Gaat u naar een andere arts dan uw huisarts of andere vaste arts, dan krijgt die via de samenvatting meteen een goed beeld van uw gezondheidstoestand. Ook in noodsituaties kan dat belangrijk zijn.


Voorwaarde is wel: u moet toestemming geven om uw patiëntgegevens te delen.

Algemene privacyverklaring


Huisartsenpraktijk Huis Van Heide hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


Huisartsenpraktijk Huis Van Heide houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.